Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
35/2018/TT-BCT Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường. 12/10/2018
33/2018/TT-BCT Thông tư quy định về Thẻ kiểm tra thị trường 08/10/2018
34/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương 10/08/2018
09/2018/TT-BCT Thông tư quy định chuyên môn, nghiệp vụ, các ngạch công chức Quản lý thị trường 23/05/2018
08/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường 02/05/2018
PHỤ LỤC TT 08/2018/TT-BCT Phụ lục Thông tư số 08⁄2018⁄TT-BCT 02/05/2018
15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018
98/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 18/08/2017
148/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường 04/11/2016
18/2016/TT-BCT Thông tư quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường 31/08/2016
20/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 11/05/2016
03/2016/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19⁄2016⁄NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí 10/05/2016
13/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm 09/05/2016
19/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 06/05/2016
19/2016/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí 22/03/2016
02/CT-BCT Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp 09/03/2016
11/2016/UBTVQH13 Pháp lệnh Quản lý thị trường 08/03/2016
01/NQ-CP Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 07/01/2016
124/2015/NĐ-CP Nghị định số 124⁄2015⁄NĐ-CP ngày 19⁄11⁄2015 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 185⁄2013⁄NĐ-CP ngày 15⁄11⁄2013 của Chính phủ 19/11/2015
185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013
99/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 29/08/2013
97/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng 27/08/2013
5299/QĐ-BCT Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 907⁄QĐ-BCT ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 30/07/2013
81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013
09/2013/TT-BCT Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trườ 02/05/2013
08/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả 10/01/2013
907/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. 06/01/2013
26/2012/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 12/12/2012
15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính 20/06/2012
24/2009/TT-BCT Quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường. 24/08/2009
27/2008/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10⁄CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường 13/03/2008
103/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 22/09/2006
50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 12/12/2005
10/CP Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường 23/01/1995