Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu : 98/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: TTg Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/08/2017
Tệp đính kèm