Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu : 34/2018/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/08/2018
Tệp đính kèm