Thông báo

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”

Ngày đăng: 03/01/2017

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 5125 ⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường” do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ, với các nội dung cụ thê như sau:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói

 thầu

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

hợp đồng

1

Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường; tổ chức hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

243.605

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Đấu thầu hạn chế quốc tế, có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I/2017

Trọn gói

06 tháng

2

Mua sắm thiết bị cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu

40.260

 EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Đấu thầu hạn chế trong nước, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2017

Trọn gói

30 ngày

3

Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng

28.153

 EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Đấu thầu hạn chế trong nước, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2017

Trọn gói

30 ngày

4

Dịch vụ kiểm toán

10.000

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/2017

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá gói thầu

322.018

EUR

(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai nghìn không trăm mười tám euro)