Tin Chính sách

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

Ngày đăng: 13/04/2017

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 531⁄QĐ-BCT ngày 24⁄02⁄2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường, Tổ soạn thảo đã triển khai thực hiện các bước xây dựng Dự thảo Thông tư theo quy định.

Chi cục Quản lý thị trường tải Dự thảo thông tư tại đây và đóng góp ý kiến.