Tin Chính sách

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về Thẻ KTTT

Ngày đăng: 01/03/2018

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thi hành Pháp lênh QLTT về Thẻ kiểm tra thị trường

Cục Quản lý thị trường gửi dự thảo Thông tư để các Chi cục Quản lý thị trường tham gia, đóng góp ý kiến.

Tải Dự thảo tại đây

Tải phụ lục 1 tại đây

Tải phụ lục 2 tại đây

Tải phụ lục 3 tại đây

Tải phụ lục 4 tại đây