Thông báo

{lang_no}

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng”

Ngày đăng: 04/05/2018

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định số 624⁄QĐ-QLTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng” trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng ...

Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng"

Ngày đăng: 22/02/2018

Cục Quản lý thị trường thông báo mời thầu, gói thầu "Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng" thuộc Dự án "Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường"

Thông báo danh sách ngắn gói thầu "Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường, tổ chức Hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ"

Ngày đăng: 03/04/2017

Căn cứ vào Quyết định số 403⁄QĐ-QLTT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt danh sách ngắn gói thầu "Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường, tổ chức Hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ" thuộc Dự án "Nâng cao năng lực thực thi ...

Thông báo mời quan tâm Xây dựng và tổ chức khoá đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường; tổ chức hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày đăng: 06/02/2017

Được sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cục Quản lý thị trường triển khai Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”

Ngày đăng: 03/01/2017

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 5125 ⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường” do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ, với các nội dung cụ thê như sau:

Thông báo về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua xe ô tô, thiết bị chuyên dùng cho lực lượng Quản lý thị trường”

Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5054⁄QĐ-BCT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua xe ô tô, thiết bị chuyên dùng cho lực lượng Quản lý thị trường” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm ô tô chuyên dùng cho lực lượng Quản lý thị trường, cụ thể:

Tuyển chuyên gia hỗ trợ xây dựng Sổ tay “Các tình huống thường gặp trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường"

Ngày đăng: 08/08/2016

Với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Anh, Cục Quản lý thị trường là chủ Dự án "Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam". Dự án nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam thông qua việc nâng cao năng lực của các cơ quan thực thi và nâng cao nhận thức của công chúng để giảm thiểu hành vi ...

Thông báo về việc tuyển chuyên gia xây dựng Thông tư

Ngày đăng: 02/06/2016

Thông báo về việc tuyển chuyên gia xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Thẻ kiểm tra thị trường.