Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ Website
 DANH MỤC  
 
   
 LIÊN KẾT WEB  
 
   
 TỶ GIÁ NGOẠI TỆ  

 Loại tiền

 Tỷ giá VNĐ

 
   
 TỶ GIÁ VÀNG  

 Vàng 99,99%

Mua vào (Ngàn VNĐ)

Bán ra (Ngàn VNĐ)

 
   
 HĐ chuyên môn  
Chống SX & buôn bán hàng giả , SHTT
 
 
Hàng cấm, hàng kinh doanh có điều kiện
 
 
hng nh?p l?u ao khoac nu
 
 
Gian lận thương mại
 
 
Hỏi đp php luật
 
 
 
 
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chỉ thị số 14/CT-BCT ngy 04/9/2012 của Bộ Cng Thương về thực hiện một số biện php nng cao chất lượng hoạt động cng vụ của cng chức Quản l thị trường (5/9) 
Người gửi : quyct
Những năm qua, lực lượng Quản l thị trường cả nước đ c nhiều nỗ lực, cố gắng trong cng tc kiểm tra kiểm sot thị trường, đấu tranh chống cc hnh vi vi phạm php luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước, gp phần thực hiện cc chủ trương, chnh sch của Đảng v php luật của Nh nước về pht triển kinh tế - x hội, bnh ổn thị trường, đảm bảo an sinh x hội, bảo vệ quyền v lợi ch hợp php của c nhn, tổ chức kinh doanh v người tiu dng. Ghi nhận những thnh tch ni trn, nhiều tập thể v c nhn cng chức Quản l thị trường ở trung ương v địa phương đ được biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhin, trong qu trnh thực thi cng vụ một số cn bộ, cng chức Quản l thị trường c cử chỉ, thi độ, pht ngn, ứng xử khng đng, gy phiền h hoặc nhũng nhiễu; thức trch nhiệm v trnh độ năng lực của một bộ phận cn bộ, cng chức Quản l thị trường cn thấp; hiệu quả cng tc kiểm tra kiểm sot thị trường, đấu tranh chống đầu cơ, bun lậu, hng cấm, hng giả v cc hnh vi vi phạm php luật khc trn thị trường ở nhiều nơi chưa cao, chưa đp ứng được yu cầu nhiệm vụ, đặc biệt l ở những địa bn trọng điểm; vẫn cn c tnh trạng ty tiện kiểm tra kiểm sot hng ha vận chuyển trn đường giao thng, gy cản trở cho lưu thng hng ha hợp php. Những khuyết điểm, yếu km như trn đ ảnh hưởng khng nhỏ đến hnh ảnh v uy tn của lực lượng Quản l thị trường cả nước.

Về mặt chủ quan, những khuyết điểm, yếu km ni trn l do một số cc cấp ủy v thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp chưa thực sự quan tm đến cng tc gio dục chnh trị tư tưởng; chưa thực sự gương mẫu v lm tốt cng tc gim st, kiểm tra nội bộ; chưa ngăn chặn v xử l kịp thời cc hnh vi vi phạm php luật hoặc quy chế cng tc của cng chức do mnh quản l; chưa ch trọng thường xuyn việc đo tạo, bồi dưỡng chuyn mn, nghiệp vụ, cập nhật chnh sch, php luật cho đội ngũ cng chức thực thi cng vụ. Mặt khc, tự bản thn cng chức cũng chưa thường xuyn tu dưỡng, rn luyện đạo đức, tc phong, đặc biệt l chưa tự gic, chủ động nghin cứu, học tập nng cao trnh độ chuyn mn, nghiệp vụ để đp ứng với yu cầu nhiệm vụ trong tnh hnh mới.

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những khuyết điểm, yếu km ni trn, nng cao hơn nữa chất lượng v hiệu quả hoạt động cng vụ của cng chức Quản l thị trường, tạo dựng uy tn, hnh ảnh tốt đẹp của Quản l thị trường trong x hội, Bộ trưởng Bộ Cng Thương yu cầu Thủ trưởng cc đơn vị c lin quan thuộc Bộ, Gim đốc Sở Cng Thương cc tỉnh, thnh phố trực thuộc Trung ương v Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp tổ chức triển khai thực hiện ngay một số biện php như sau:

1. Tổ chức cuộc vận động trong ton lực lượng Quản l thị trường cả nước từ nay đến hết năm 2015 với chủ đề Rn tc phong chnh quy, luyện ứng xử văn ha. Mục đch của cuộc vận động nhằm qun triệt v nng cao hơn nữa thức trch nhiệm, chấn chỉnh tc phong, thi độ ứng xử, phương php lm việc, nng cao trnh độ chuyn mn nghiệp vụ v đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cng chức Quản l thị trường, từ đ tạo ra bước chuyển biến r nt về chất đp ứng yu cầu nhiệm vụ trong tnh hnh mới.

Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp c trch nhiệm triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động ny đối với từng cơ quan, đơn vị, cng chức do mnh quản l. Trong đ cần tập trung vo việc r sot, hon thiện v thực hiện nghim tc cc nội quy cơ quan, quy chế lm việc, quy chế văn ha cng sở, xy dựng quy chế giao tiếp ứng xử khi thực thi cng vụ của từng cơ quan, đơn vị, đề cao việc tun thủ php luật trong hoạt động cng vụ. Thng qua cuộc vận động, từng bước nng cao hơn nữa hiệu quả cng tc của từng cơ quan, đơn vị, cng chức, tạo dựng hnh ảnh thn thiện v sự tin yu của x hội đối với lực lượng Quản l thị trường ở từng địa phương v trong cả nước.

2. Ch trọng tăng cường cng tc đo tạo, bồi dưỡng, tập huấn nng cao trnh độ chuyn mn, nghiệp vụ cho đội ngũ cng chức Quản l thị trường.

Vụ Tổ chức cn bộ chủ tr phối hợp với Cục Quản l thị trường v Trường Đo tạo, bồi dưỡng cn bộ Cng Thương Trung ương tổ chức nghin cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Cng Thương nội dung v chương trnh đo tạo, bồi dưỡng chuyn mn nghiệp vụ quản l thị trường cho ph hợp với từng đối tượng cn bộ, cng chức Quản l thị trường của cả nước giai đoạn từ nay đến năm 2015; trước mắt nghin cứu đổi mới nội dung, chương trnh bồi dưỡng, kiểm tra, thi cử, cấp chứng chỉ đối với cc chương trnh bồi dưỡng tiền cng vụ, chương trnh bồi dưỡng thi nng ngạch Kiểm sot vin chnh thị trường cho ph hợp với yu cầu thực tiễn v quy định chung về đo tạo, bồi dưỡng cng chức nh nước, đảm bảo chất lượng, nội dung thiết thực v tiến hnh thường xuyn; nghin cứu, triển khai chương trnh đo tạo, bồi dưỡng chuyn mn, kỹ năng lnh đạo, quản l, điều hnh cng tc kiểm tra kiểm sot thị trường v xử l vi phạm hnh chnh đối với cc chức danh lnh đạo cơ quan Quản l thị trường cc cấp, trước hết l th điểm đối với cc chức danh lnh đạo Đội Quản l thị trường v tương đương.

Cục Quản l thị trường c trch nhiệm bin soạn ti liệu, cập nhật chnh sch, php luật, hướng dẫn chuyn mn, nghiệp vụ v tập huấn, bồi dưỡng hng năm theo yu cầu của cc địa phương. Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp c trch nhiệm thường xuyn tổ chức đo tạo, tập huấn cập nhật chnh sch, php luật, bồi dưỡng chuyn mn nghiệp vụ cho đội ngũ cng chức của đơn vị.

Mỗi cn bộ, cng chức phải tự gic học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyn mn, nghiệp vụ, cập nhật chủ trương chnh sch của Đảng, cc văn bản quy phạm php luật lin quan, nng cao bản lĩnh chnh trị v trnh độ chuyn mn nghiệp vụ để thực thi cng vụ c hiệu quả v khng vi phạm php luật.

3. Tăng cường cng tc quản l, gim st, kiểm tra, phc tra hoạt động cng vụ của cng chức do cấp mnh quản l để chấn chỉnh, ngăn ngừa, pht hiện v xử l kịp thời cc hnh vi vi phạm php luật.

Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp phải thường xuyn thực hiện cng tc gim st, kiểm tra, phc tra theo định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động cng vụ của cng chức v đơn vị do mnh quản l; kết hợp việc gim st, kiểm tra, phc tra hoạt động cng vụ theo php luật v quy chế cng tc với việc hướng dẫn tại chỗ chuyn mn, nghiệp vụ, kỹ năng v phương php ứng xử, giao tiếp khi thực thi cng vụ, nghiệp vụ kiểm tra kiểm sot thị trường v thiết lập hồ sơ vụ việc kiểm tra tại từng đơn vị.

Cục Quản l thị trường c trch nhiệm tổ chức theo di việc thực hiện quy chế kiểm tra nội bộ đ ban hnh; thường xuyn tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tun thủ php luật trong hoạt động kiểm tra v xử phạt vi phạm hnh chnh đối với cc Chi cục v Đội Quản l thị trường.

4. Hon thiện cơ chế, chnh sch, php luật, cơ sở vật chất, đội ngũ cn bộ v điều kiện lm việc của lực lượng Quản l thị trường.

Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc địa phương cần chủ động tranh thủ sự quan tm chỉ đạo của cấp ủy, chnh quyền địa phương v cc ban ngnh c lin quan để từng bước tăng số lượng bin chế ph hợp, nng cao chất lượng đội ngũ cn bộ, cng chức, cơ sở vật chất, điều kiện lm việc của lực lượng Quản l thị trường địa phương để đp ứng nhiệm vụ được giao.

Cục Quản l thị trường c trch nhiệm phối hợp với Vụ Php chế nghin cứu đề xuất với Bộ trưởng Bộ Cng Thương chương trnh kế hoạch xy dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế cc văn bản quy phạm php luật từ nay đến năm 2015 nhằm hon thiện cơ sở php l lin quan đến tổ chức, cơ chế hoạt động, điều kiện lm việc, chế độ đi ngộ đối với lực lượng Quản l thị trường một cch tổng thể v tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng ph duyệt.

5. Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, c nhn c thnh tch trong việc thực hiện cuộc vận động ny; đồng thời chấn chỉnh, rt kinh nghiệm v xử l nghim những tập thể, c nhn chưa tự gic thực hiện cuộc vận động, c đạo đức, tc phong cng vụ khng đng lm ảnh hưởng đến hnh ảnh, uy tn của lực lượng Quản l thị trường, khng hon thnh nhiệm vụ được giao hoặc c hnh vi vi phạm php luật khc.

6. Cục Quản l thị trường c trch nhiệm theo di, đn đốc, sơ kết, tổng kết v bo co Bộ trưởng Bộ Cng Thương kết quả thực hiện Chỉ thị ny./.
Click vo đy để xem chi tiết Chỉ thị số 14/CT-BCT.
Được sửa lại bởi: Administrator


Các tin mới :
 

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phng Tổ chức xy dựng lực lượng, Trưởng phng Php chế v Trưởng Văn phng đại diện Cục Quản l thị trường tại TP Đ Nẵng (16/2) ÄCục QLTT
Bnh Phước: thu giữ gần 5.000 chai rượu nhập lậu (16/2) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện hơn 3.500 sản phẩm mỹ phẩm khng r nguồn gốc (26/1) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện 90 tấn mỡ bẩn (5/1) ÄCục QLTT
Bắc Ninh: Thu giữ gần 70 tấn hng nhập lậu (5/1) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ hng trăm cng tơ điện giả (5/1) ÄCục QLTT
TP Hồ Ch Minh: Pht hiện gần 50 000 sản phẩm giả mạo (5/1) ÄCục QLTT
Gia Lai: Pht hiện một cơ sở kinh doanh 2,1 tấn thịt thối (5/1) ÄCục QLTT
Đắk Nng: thu giữ hơn 500 kg c-ph km chất lượng (5/1) ÄCục QLTT
Thanh Ha: Pht hiện 5 tấn bnh kẹo, mứt hết hạn sử dụng (30/12) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện hng nghn bao thuốc l nhập lậu v sữa khng r nguồn gốc (30/12) ÄCục QLTT
Hưng Yn: Pht hiện 720 kg lng lợn hi thối (30/12) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện 2 tấn bnh kẹo, mai khng r nguồn gốc (30/12) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện cơ sở tng trữ 6 tấn da tru, b, mỡ khng nguồn gốc (21/12) ÄCục QLTT
Ninh Bnh: Thu giữ 2,5 tấn lng heo hi thối (21/12) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ 6 tấn thực phẩm qu hạn, bốc mi hi thối (21/12) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện kho lạnh chứa 1 tấn chn g, tim lợn hi thối (21/12) ÄCục QLTT
TP Hồ Ch Minh: Pht hiện hơn 5 tấn đường ha học v chất tạo ngọt sản xuất tri php (21/12) ÄCục QLTT
Quảng Bình: Bắt xe khách ṿn chuỷn g̀n 1500 bao thúc lá ḷu (21/12) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện cơ sở sản xuất rượu giả (21/12) ÄCục QLTT
Mở đợt cao điểm kiểm tra kiểm sot thị trường dịp cuối năm 2015 v Tết Nguyn đn Bnh Thn 2016 (10/12) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện xe tải chở hng ha c dấu hiệu giả mạo thương hiệu (7/12) ÄCục QLTT
Quảng Ninh: Pht hiện hơn 900 kg nội tạng động vật đang phn hủy (7/12) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ hng chục tấn thực phẩm, mỹ phẩm khng r nguồn gốc (7/12) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ hng nghn vật phẩm mang nhn Chanel c dấu hiệu giả mạo (30/11) ÄCục QLTT
TP Hồ Ch Minh: Pht hiện số lượng lớn thức ăn chăn nui (30/11) ÄCục QLTT
Lễ kỷ niệm ngy phng chống hng giả, hng nhi 29/11 v Lễ trao giải thưởng Thương hiệu vng, logo v slogan ấn tượng năm 2015 (26/11) ÄCục QLTT
Nghệ An: Pht hiện v tiu hủy gần 12.000 ke chống bo vi phạm kiểu dng cng nghiệp (6/10) ÄCục QLTT
Đồng Nai: Thu giữ 1.600 bao thuốc l nhập lậu (25/9) ÄCục QLTT
Nghệ An: tiu huỷ số lượng lớn hng giả, km chất lượng năm 2015 (25/9) ÄCục QLTT
Bnh Phước: thu giữ 1.520 kg bột sơn tường giả nhn hiệu Dulux (22/9) ÄCục QLTT
Tr Vinh: pht hiện 5.459 bao thuốc l nhập lậu (18/9) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ hơn 3000 đồ chơi trẻ em c tnh bạo lực (17/9) ÄCục QLTT
TP.Hồ Ch Minh: Pht hiện cơ sở kinh doanh giấy vệ sinh giả (17/9) ÄCục QLTT
Long An: tạm giữ 5.100 bao thúc lá ngoại và 04 t́n đường nhập lậu (15/9) ÄCục QLTT
Ninh Bnh: Pht hiện v tiu huỷ 1,3 tấn thịt lợn thối (15/9) ÄCục QLTT
Quảng Nam: Thu giữ nhiều đồ chơi trẻ em c tnh bạo lực (15/9) ÄCục QLTT
Nghệ An: xử phạt cửa hng xăng dầu tự điều chỉnh gi bn lẻ (9/9) ÄCục QLTT
Ph Yn: tạm giữ gần 1.500 chai mỹ phẩm nhập lậu (3/9) ÄCục QLTT
Ninh Binh: tạm giữ 520 kg lng lợn thối v 12 c thể động vật hoang d (24/8) ÄCục QLTT
Quảng Ninh: tạm giữ gần 6.000 tup son mi giả nhập lậu (13/8) ÄCục QLTT
H Nội: tạm giữ gần 20.000 vỏ bao m chnh giả nhn hiệu Ajinomoto (13/8) ÄCục QLTT
H Nội: tạm giữ hơn 3000 bnh gas sang chiết tri php (5/8) ÄCục QLTT
Đn đốc, triển khai cng tc phng, chống bun lậu, gian lận thương mại, hng giả v an ton thực phẩm tại H Nội (3/8) ÄCục QLTT
Quyết định điều động bổ nhiệm lnh đạo cc phng Tổ chức xy dựng lực lượng, Chống bun lậu, Tuyn truyền v Quan hệ đối ngoại Cục Quản l thị trường (3/8) ÄCục QLTT
Bnh Phước: thu giữ 818 chai rượu ngoại khng r nguồn gốc (31/7) ÄCục QLTT
Thừa Thin Huế: tiu huỷ 15 tấn hng giả, km chất lượng (31/7) ÄCục QLTT
TP. Hồ Ch Minh: thu giữ 38 kiện hng khng r nguồn gốc (31/7) ÄCục QLTT
Nghệ An: thu giữ 29 bao tải đồ chơi trẻ em chưa r nguồn gốc (28/7) ÄCục QLTT
Quyết định bổ nhiệm Trưởng phng Chống bun lậu Cục Quản l thị trường (28/7) ÄCục QLTT
Bnh Phước: thu giữ 4.000 bao thuốc l v 2,5 tấn đường nhập lậu (28/7) ÄCục QLTT
Vĩnh Phc: thu giữ 100kg mỹ phẩm khng r nguồn gốc (24/7) ÄCục QLTT
TP. Hồ Ch Minh: thu giữ 500 thng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng khng r nguồn gốc (24/7) ÄCục QLTT
Cần Thơ: thu giữ hơn 3.720 bao thuốc l nhập lậu (23/7) ÄCục QLTT
Lạng Sơn: thu giữ số lượng lớn sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu (23/7) ÄCục QLTT
Long An: thu giữ 16 tấn vải khng r nguồn gốc (20/7) ÄCục QLTT
Mở đợt cao điểm đấu tranh chống bun lậu, sản xuất, kinh doanh hng giả (16/7) ÄCục QLTT
Đ Nẵng thu giữ 6.240 bao thuốc l ngoại nhập lậu (13/7) ÄCục QLTT
H Nội: thu giữ số lượng lớn hng lậu tại sn bay Nội Bi (1/7) ÄCục QLTT
THƯ CHÚC MỪNG CỦA Ḅ TRƯỞNG Ḅ CNG THƯƠNG VŨ HUY HOÀNGNHN KỶ NIỆM 58 NĂM NGY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG QUẢN L THỊ TRƯỜNG (03/7/1957 - 03/7/2015) (29/6) ÄCục QLTT


Các tin đã đưa :
 

(25/11) ÄCục QLTT
Bắc Giang: thu giữ 4.300 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu (20/7) ÄCục QLTT
Thanh Ho: thu giữ 228 chai rượu ngoại nhập lậu (20/7) ÄCục QLTT
H Nội: thu giữ gần 700.000 bao cao su giả (20/7) ÄCục QLTT
Tr Vinh: thu giữ 6.030 bao thuốc l điếu nhập lậu (10/7) ÄCục QLTT
TP.HCM: Tăng cường kiểm tra, kiểm sot hng nhập lậu (10/7) ÄCục QLTT
Lo Cai: thu giữ số lượng lớn hng thổ cẩm nhập lậu (10/7) ÄCục QLTT
Hưng Yn: thu giữ số lượng lớn hng ho khng r nguồn gốc (10/7) ÄCục QLTT
Ty Ninh: thu giữ 06 tấn đường nhập lậu (10/7) ÄCục QLTT
H Nội: thu giữ hơn 8 tấn hng ho khng r nguồn gốc (9/7) ÄCục QLTT
Ty Ninh: thu giữ 5,7 tấn đường nhập lậu (9/7) ÄCục QLTT
Cn bộ cng chức ngnh cng thương ni khng với thuốc l ngoại nhập lậu. (9/7) ÄCục QLTT
H Nội: thu giữ hơn 2 tấn gỗ trắc vận chuyển tri php (9/7) ÄCục QLTT
H Nội: thu giữ hơn 2 tấn bim bim v phụ gia khng r nguồn gốc (26/6) ÄCục QLTT
H Nội: thu giữ hơn 10.000 sản phẩm giả nhn hiệu nổi tiếng (24/6) ÄCục QLTT
Ty Ninh: thu giữ hơn 11.000 bao thuốc l nhập lậu (24/6) ÄCục QLTT
Tọa đm về xy dựng v bảo vệ thương hiệu, đấu tranh chống hng giả, hng vi phạm sở hữu tr tuệ (22/6) ÄCục QLTT
Hội nghị trực tuyến triển khai cng tc Quản l thị trường 6 thng cuối năm 2015, thực hiện nghị quyết số 41/NQ-CP của Chnh phủ về đẩy mạnh đấu tranh chống bun lậu, gian lận thương mại v hng giả (19/6) ÄCục QLTT
Bắc Giang: Thu giữ hơn 1.100 hộp, chai mỹ phẩm khng r nguồn gốc (19/6) ÄCục QLTT
Ty Ninh:Thu giữ gần 12.000 bao thuốc l v 1 tấn đường ct nhập lậu (19/6) ÄCục QLTT
An Giang: thu giữ 1.950 kg đường nhập lậu (19/6) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện v thu số lượng lớn đồ chơi độc hại (16/6) ÄCục QLTT
Quảng Ninh: thu giữ 300 chai chất tẩy rửa cng nghiệp (16/6) ÄCục QLTT
Vĩnh Phc: Thu giữ hơn 50.000 sản phẩm mỹ phẩm khng r nguồn gốc (16/6) ÄCục QLTT

 
 
.:: Điểm tin văn bản::.
  Phụ lục mẫu bo co chất lượng cng chức, hợp đồng v mẫu đăng k cng chức tham gia bồi dưỡng năm 2016

  Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngy 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung, bi bỏ một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngy 15/11/2013 của Chnh phủ

 

  Thng bo về việc tm chuyn gia hỗ thu thập, dịch thng tin v đăng tải thng tin ln website cho hoạt động Xy dựng cơ sở dữ liệu phn biệt hng thật - hng giả của Cục Quản l thị trường

  Thng bo về việc tm chuyn gia hỗ trợ xy dựng gio trnh Sở hữu tr tuệ của lực lượng Quản l thị trường

.:: Tìm kiếm ::.
Tìm kiếm nâng cao
.:: Đăng nhâp ::.
Username :
Password :
Đăng nhập
.:: Tin mới cập nhật::.
 · Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phng Tổ chức xy dựng lực lượng, Trưởng phng Php chế v Trưởng Văn phng đại diện Cục Quản l thị trường tại TP Đ Nẵng

 · Bnh Phước: thu giữ gần 5.000 chai rượu nhập lậu

 · H Nội: Pht hiện hơn 3.500 sản phẩm mỹ phẩm khng r nguồn gốc

 · H Nội: Pht hiện 90 tấn mỡ bẩn

 · Bắc Ninh: Thu giữ gần 70 tấn hng nhập lậu

.:: Quảng cáo ::.
Advertising Image
Advertising Image
.:: Thông tin ::.
² Chế độ tốt nhất:
  800x600 - 32 bit color
 
  ² Số lượt truy cập:

 
Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website

Copyright © 2004 Cục Quản lý thị trường

Address : 91 Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội

Tel: +84-04-38255868 - Fax: +84-04- 39342726 - Mobile: 0912079200

E-mail: qltt@mot.gov.vn