Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ Website
 DANH MỤC  
 
   
 LIÊN KẾT WEB  
 
   
 TỶ GIÁ NGOẠI TỆ  

 Loại tiền

 Tỷ giá VNĐ

 
   
 TỶ GIÁ VÀNG  

 Vàng 99,99%

Mua vào (Ngàn VNĐ)

Bán ra (Ngàn VNĐ)

 
   
 HĐ chuyên môn  
Chống SX & buôn bán hàng giả , SHTT
 
 
Hàng cấm, hàng kinh doanh có điều kiện
 
 
Hàng nhập lậu
 
 
Gian lận thương mại
 
 
Hỏi đp php luật
 
 
 
 
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chỉ thị số 14/CT-BCT ngy 04/9/2012 của Bộ Cng Thương về thực hiện một số biện php nng cao chất lượng hoạt động cng vụ của cng chức Quản l thị trường (5/9) 
Người gửi : quyct
Những năm qua, lực lượng Quản l thị trường cả nước đ c nhiều nỗ lực, cố gắng trong cng tc kiểm tra kiểm sot thị trường, đấu tranh chống cc hnh vi vi phạm php luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước, gp phần thực hiện cc chủ trương, chnh sch của Đảng v php luật của Nh nước về pht triển kinh tế - x hội, bnh ổn thị trường, đảm bảo an sinh x hội, bảo vệ quyền v lợi ch hợp php của c nhn, tổ chức kinh doanh v người tiu dng. Ghi nhận những thnh tch ni trn, nhiều tập thể v c nhn cng chức Quản l thị trường ở trung ương v địa phương đ được biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhin, trong qu trnh thực thi cng vụ một số cn bộ, cng chức Quản l thị trường c cử chỉ, thi độ, pht ngn, ứng xử khng đng, gy phiền h hoặc nhũng nhiễu; thức trch nhiệm v trnh độ năng lực của một bộ phận cn bộ, cng chức Quản l thị trường cn thấp; hiệu quả cng tc kiểm tra kiểm sot thị trường, đấu tranh chống đầu cơ, bun lậu, hng cấm, hng giả v cc hnh vi vi phạm php luật khc trn thị trường ở nhiều nơi chưa cao, chưa đp ứng được yu cầu nhiệm vụ, đặc biệt l ở những địa bn trọng điểm; vẫn cn c tnh trạng ty tiện kiểm tra kiểm sot hng ha vận chuyển trn đường giao thng, gy cản trở cho lưu thng hng ha hợp php. Những khuyết điểm, yếu km như trn đ ảnh hưởng khng nhỏ đến hnh ảnh v uy tn của lực lượng Quản l thị trường cả nước.

Về mặt chủ quan, những khuyết điểm, yếu km ni trn l do một số cc cấp ủy v thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp chưa thực sự quan tm đến cng tc gio dục chnh trị tư tưởng; chưa thực sự gương mẫu v lm tốt cng tc gim st, kiểm tra nội bộ; chưa ngăn chặn v xử l kịp thời cc hnh vi vi phạm php luật hoặc quy chế cng tc của cng chức do mnh quản l; chưa ch trọng thường xuyn việc đo tạo, bồi dưỡng chuyn mn, nghiệp vụ, cập nhật chnh sch, php luật cho đội ngũ cng chức thực thi cng vụ. Mặt khc, tự bản thn cng chức cũng chưa thường xuyn tu dưỡng, rn luyện đạo đức, tc phong, đặc biệt l chưa tự gic, chủ động nghin cứu, học tập nng cao trnh độ chuyn mn, nghiệp vụ để đp ứng với yu cầu nhiệm vụ trong tnh hnh mới.

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những khuyết điểm, yếu km ni trn, nng cao hơn nữa chất lượng v hiệu quả hoạt động cng vụ của cng chức Quản l thị trường, tạo dựng uy tn, hnh ảnh tốt đẹp của Quản l thị trường trong x hội, Bộ trưởng Bộ Cng Thương yu cầu Thủ trưởng cc đơn vị c lin quan thuộc Bộ, Gim đốc Sở Cng Thương cc tỉnh, thnh phố trực thuộc Trung ương v Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp tổ chức triển khai thực hiện ngay một số biện php như sau:

1. Tổ chức cuộc vận động trong ton lực lượng Quản l thị trường cả nước từ nay đến hết năm 2015 với chủ đề Rn tc phong chnh quy, luyện ứng xử văn ha. Mục đch của cuộc vận động nhằm qun triệt v nng cao hơn nữa thức trch nhiệm, chấn chỉnh tc phong, thi độ ứng xử, phương php lm việc, nng cao trnh độ chuyn mn nghiệp vụ v đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cng chức Quản l thị trường, từ đ tạo ra bước chuyển biến r nt về chất đp ứng yu cầu nhiệm vụ trong tnh hnh mới.

Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp c trch nhiệm triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động ny đối với từng cơ quan, đơn vị, cng chức do mnh quản l. Trong đ cần tập trung vo việc r sot, hon thiện v thực hiện nghim tc cc nội quy cơ quan, quy chế lm việc, quy chế văn ha cng sở, xy dựng quy chế giao tiếp ứng xử khi thực thi cng vụ của từng cơ quan, đơn vị, đề cao việc tun thủ php luật trong hoạt động cng vụ. Thng qua cuộc vận động, từng bước nng cao hơn nữa hiệu quả cng tc của từng cơ quan, đơn vị, cng chức, tạo dựng hnh ảnh thn thiện v sự tin yu của x hội đối với lực lượng Quản l thị trường ở từng địa phương v trong cả nước.

2. Ch trọng tăng cường cng tc đo tạo, bồi dưỡng, tập huấn nng cao trnh độ chuyn mn, nghiệp vụ cho đội ngũ cng chức Quản l thị trường.

Vụ Tổ chức cn bộ chủ tr phối hợp với Cục Quản l thị trường v Trường Đo tạo, bồi dưỡng cn bộ Cng Thương Trung ương tổ chức nghin cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Cng Thương nội dung v chương trnh đo tạo, bồi dưỡng chuyn mn nghiệp vụ quản l thị trường cho ph hợp với từng đối tượng cn bộ, cng chức Quản l thị trường của cả nước giai đoạn từ nay đến năm 2015; trước mắt nghin cứu đổi mới nội dung, chương trnh bồi dưỡng, kiểm tra, thi cử, cấp chứng chỉ đối với cc chương trnh bồi dưỡng tiền cng vụ, chương trnh bồi dưỡng thi nng ngạch Kiểm sot vin chnh thị trường cho ph hợp với yu cầu thực tiễn v quy định chung về đo tạo, bồi dưỡng cng chức nh nước, đảm bảo chất lượng, nội dung thiết thực v tiến hnh thường xuyn; nghin cứu, triển khai chương trnh đo tạo, bồi dưỡng chuyn mn, kỹ năng lnh đạo, quản l, điều hnh cng tc kiểm tra kiểm sot thị trường v xử l vi phạm hnh chnh đối với cc chức danh lnh đạo cơ quan Quản l thị trường cc cấp, trước hết l th điểm đối với cc chức danh lnh đạo Đội Quản l thị trường v tương đương.

Cục Quản l thị trường c trch nhiệm bin soạn ti liệu, cập nhật chnh sch, php luật, hướng dẫn chuyn mn, nghiệp vụ v tập huấn, bồi dưỡng hng năm theo yu cầu của cc địa phương. Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp c trch nhiệm thường xuyn tổ chức đo tạo, tập huấn cập nhật chnh sch, php luật, bồi dưỡng chuyn mn nghiệp vụ cho đội ngũ cng chức của đơn vị.

Mỗi cn bộ, cng chức phải tự gic học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyn mn, nghiệp vụ, cập nhật chủ trương chnh sch của Đảng, cc văn bản quy phạm php luật lin quan, nng cao bản lĩnh chnh trị v trnh độ chuyn mn nghiệp vụ để thực thi cng vụ c hiệu quả v khng vi phạm php luật.

3. Tăng cường cng tc quản l, gim st, kiểm tra, phc tra hoạt động cng vụ của cng chức do cấp mnh quản l để chấn chỉnh, ngăn ngừa, pht hiện v xử l kịp thời cc hnh vi vi phạm php luật.

Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp phải thường xuyn thực hiện cng tc gim st, kiểm tra, phc tra theo định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động cng vụ của cng chức v đơn vị do mnh quản l; kết hợp việc gim st, kiểm tra, phc tra hoạt động cng vụ theo php luật v quy chế cng tc với việc hướng dẫn tại chỗ chuyn mn, nghiệp vụ, kỹ năng v phương php ứng xử, giao tiếp khi thực thi cng vụ, nghiệp vụ kiểm tra kiểm sot thị trường v thiết lập hồ sơ vụ việc kiểm tra tại từng đơn vị.

Cục Quản l thị trường c trch nhiệm tổ chức theo di việc thực hiện quy chế kiểm tra nội bộ đ ban hnh; thường xuyn tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tun thủ php luật trong hoạt động kiểm tra v xử phạt vi phạm hnh chnh đối với cc Chi cục v Đội Quản l thị trường.

4. Hon thiện cơ chế, chnh sch, php luật, cơ sở vật chất, đội ngũ cn bộ v điều kiện lm việc của lực lượng Quản l thị trường.

Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc địa phương cần chủ động tranh thủ sự quan tm chỉ đạo của cấp ủy, chnh quyền địa phương v cc ban ngnh c lin quan để từng bước tăng số lượng bin chế ph hợp, nng cao chất lượng đội ngũ cn bộ, cng chức, cơ sở vật chất, điều kiện lm việc của lực lượng Quản l thị trường địa phương để đp ứng nhiệm vụ được giao.

Cục Quản l thị trường c trch nhiệm phối hợp với Vụ Php chế nghin cứu đề xuất với Bộ trưởng Bộ Cng Thương chương trnh kế hoạch xy dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế cc văn bản quy phạm php luật từ nay đến năm 2015 nhằm hon thiện cơ sở php l lin quan đến tổ chức, cơ chế hoạt động, điều kiện lm việc, chế độ đi ngộ đối với lực lượng Quản l thị trường một cch tổng thể v tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng ph duyệt.

5. Thủ trưởng cơ quan Quản l thị trường cc cấp cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, c nhn c thnh tch trong việc thực hiện cuộc vận động ny; đồng thời chấn chỉnh, rt kinh nghiệm v xử l nghim những tập thể, c nhn chưa tự gic thực hiện cuộc vận động, c đạo đức, tc phong cng vụ khng đng lm ảnh hưởng đến hnh ảnh, uy tn của lực lượng Quản l thị trường, khng hon thnh nhiệm vụ được giao hoặc c hnh vi vi phạm php luật khc.

6. Cục Quản l thị trường c trch nhiệm theo di, đn đốc, sơ kết, tổng kết v bo co Bộ trưởng Bộ Cng Thương kết quả thực hiện Chỉ thị ny./.
Click vo đy để xem chi tiết Chỉ thị số 14/CT-BCT.
Được sửa lại bởi: Administrator


Các tin mới :
 

H Nội tạm giữa hơn 100.000 sản phẩm mỹ phẩm, ho mỹ phẩm nhập lậu (30/3) ÄCục QLTT
Lm Đồng: thu giữ 5,5 tấn phn bn giả (30/3) ÄCục QLTT
Nghệ An: thu giữ gần 01 tấn nội tạng tru b khng c nguồn gốc (20/3) ÄCục QLTT
Đ Nẵng: thu giữ hơn 10.000 bao thuốc l nhập lậu Đ Nẵng: thu giữ hơn 10.000 bao thuốc l nhập lậu (20/3) ÄCục QLTT
H Nội: thu giữ gần 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả (20/3) ÄCục QLTT
Bộ trưởng Bộ Cng Thương Vũ Huy Hong, Ph Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chc Tết cn bộ, chiến sĩ Văn phng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (26/2) ÄCục QLTT
Lễ cng bố v trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản l thị trường (5/2) ÄCục QLTT
TP Hồ Ch Minh: tạm giữ hng chục tấn hoa quả khng r nguồn gốc (2/2) ÄCục QLTT
Tiếp v lm việc với Hội sng chế Nhật Bản (JPAA) (14/1) ÄCục QLTT
H Nội: thu giữ gần 02 tấn thực phẩm nhập lậu (14/1) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ số lượng lớn vải giả cc thương hiệu nổi tiếng (7/1) ÄCục QLTT
Thu giữ số lượng lớn hng ho khng r nguồn gốc xuất xứ (7/1) ÄCục QLTT
H Nội: Tạm giữ hơn 200 chai rượu ngoại khng r nguồn gốc (7/1) ÄCục QLTT
H Nội: Bắt giữ 1,5 tấn nội tạng động vật thối (7/1) ÄCục QLTT
TP. Cần Thơ: tạm giữ hơn 500 chiếc đồng hồ khng r nguồn gốc (7/1) ÄCục QLTT
TP. Hồ Ch Minh: Bắt giữ hơn 16.000 bao thuốc l nhập lậu (27/12) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ gần 2 tấn mai khng r nguồn gốc, xuất xứ (27/12) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ 61 thng rượu ngoại nhập lậu (25/12) ÄCục QLTT
Hưng Yn: Bắt quả tang một cơ sở tng trữ 5 tấn lng lợn thối (18/12) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện hơn 3 tấn c tầm đng lạnh nhập lậu (18/12) ÄCục QLTT
TP HCM: Thu giữ gần 20.000 phụ kiện điện thoại nhập lậu (18/12) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ hơn 8.000 ắc quy, vng bi nhập lậu (4/12) ÄCục QLTT
Tăng cường kiểm tra, kiểm sot v xử l vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (20/11) ÄCục QLTT


Các tin đã đưa :
 

Nam Định: Thu giữ 1,5 tấn ha chất phụ gia thực phẩm (4/12) ÄCục QLTT
Tăng cường cng tc chống bun lậu, gian lận thương mại, hng giả cuối năm 2014 v Tết nguyn đn Ất Mi 2015 (4/11) ÄCục QLTT
Quảng Ngi: Pht hiện xe tải chở 12.000 gi thuốc l lậu (4/11) ÄCục QLTT
H Nội: Pht hiện xe tải vận chuyển 4 tấn thủy, hải sản nhập lậu (4/11) ÄCục QLTT
Đồng Nai: Pht hiện v bắt giữ hơn 700 chai phn bn l giả (4/11) ÄCục QLTT
Đồng Nai: Thu giữ khối lượng mỹ phẩm lớn nhập lậu (27/10) ÄCục QLTT
Đon cng tc của Cục Quản l thị trường lm việc với Chi cục Quản l thị trường Thanh Ho (24/10) ÄCục QLTT
Hồ Ch Minh: Thu giữ hng ngn đồ chơi Halloween Trung Quốc gy nguy hại (24/10) ÄCục QLTT
Vĩnh Long: Thu giữ gần 14.500 gi thuốc l ngoại nhập lậu (24/10) ÄCục QLTT
Trỉn lãm Hàng tḥt - hàng giả và tùn l̃ truỳn thng 2014 (24/10) ÄCục QLTT
Tăng cường kiểm tra, kiểm sot trong dịp Tết Trung thu 2014 (21/8) ÄCục QLTT
Đ Nẵng: Pht hiện xe đng lạnh chở 12.500 bao thuốc l lậu (4/8) ÄCục QLTT
Ninh Bnh: xử phạt sang chiết gas tri php (4/8) ÄCục QLTT
TP HCM: Pht hiện hơn 27.000 sản phẩm mỹ phẩm, tn dược nhập lậu (8/7) ÄCục QLTT
Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai một số nghiệm vụ trọng tm của ngnh Cng thương về cng tc Quản l thị trường 6 thng cuối năm 2014. (3/7) ÄCục QLTT
Thư chc mừng của Bộ trưởng Bộ Cng Thương Vũ Huy Hong nhn Ngày Truỳn th́ng lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2014) (25/6) ÄCục QLTT
Quảng Bnh pht hiện v thu giữ lượng lớn bnh gas tri php (2/6) ÄCục QLTT
H Nội: Thu giữ nhiều đồ chơi kch dục khng r nguồn gốc (2/6) ÄCục QLTT
Đồng Nai: Thu giữ v tiu hủy hơn 720 kg thịt heo khng r nguồn gốc (19/5) ÄCục QLTT
Hội thảo Doanh nghiệp đồng hnh cng Quản l thị trường trong cng tc chống hng giả, xm phạm quyền sở hữu tr tuệ (26/4) ÄCục QLTT
Kiểm tra pht hiện l xe đạp điện vi phạm về sở hữu cng nghiệp (19/3) ÄCục QLTT
TP. Hồ Ch Minh: Bắt hơn 1,6 tấn phụ phẩm tru, b thối (28/2) ÄCục QLTT
Đồng Nai: Bắt giữ 700kg lợn sữa bốc mi hi thối. (19/2) ÄCục QLTT
Đ Nẵng: Tạm giữ 1.300 vỏ bnh gas (19/2) ÄCục QLTT

 
 
.:: Điểm tin văn bản::.
  Thng tư số 02/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức danh, m số ngạch v tiu chuẩn nghiệp vụ chuyn mn cc ngạch cng chức Quản l thị trường.

  Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Cng thương về việc tiếp tục tăng cường cng tc kiểm tra, kiểm sot, ngăn chặn việc bun bn, vận chuyển, tng chữ thuốc l nhập lậu

  Cng văn số 130/QLTT-TCXDLL ngy 27/01/2015 về việc bo co cng tc đo tạo, bồi dưỡng cng chức Quản l thị trường

  Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngy 26 thng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chnh phủ về việc thực hiện tiu huỷ thuốc l nhập lậu

  Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngy 26 thng 12 năm 2014

.:: Tìm kiếm ::.
Tìm kiếm nâng cao
.:: Đăng nhâp ::.
Username :
Password :
Đăng nhập
.:: Tin mới cập nhật::.
 · H Nội tạm giữa hơn 100.000 sản phẩm mỹ phẩm, ho mỹ phẩm nhập lậu

 · Lm Đồng: thu giữ 5,5 tấn phn bn giả

 · Nghệ An: thu giữ gần 01 tấn nội tạng tru b khng c nguồn gốc

 · Đ Nẵng: thu giữ hơn 10.000 bao thuốc l nhập lậu Đ Nẵng: thu giữ hơn 10.000 bao thuốc l nhập lậu

 · H Nội: thu giữ gần 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả

.:: Quảng cáo ::.
Advertising Image
Advertising Image
.:: Thông tin ::.
² Chế độ tốt nhất:
  800x600 - 32 bit color
 
  ² Số lượt truy cập:

 
Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website

Copyright © 2004 Cục Quản lý thị trường

Address : 91 Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội

Tel: +84-04-38255868 - Fax: +84-04- 39342726 - Mobile: 0912079200

E-mail: qltt@mot.gov.vn

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep

  • Bếp điện

  • tai game mien phi